Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 2/2009-10:

I.                   RADA (3. júla 2009):

zobrala na vedomie:

1)      informáciu o plnení uznesení Rady z predchádzajúceho zasadnutia,

2)      správu predsedu ObFZ a informácie o aktuálnych otázok a diania vo futbalovom hnutí,

3)      správy predsedov odborných komisií;

schválila:

1)      správu o hospodárení ObFZ Dunajská Streda za obdobie január – máj 2009,

2)      vyhodnotenie jarnej časti súťažného ročníka 2008/2009,

3)      výsledky a konečné tabuľky súťažného ročníka 2008/2009,

4)      zaradenie družstiev do jednotlivých súťažných tried pre súťažný ročník 2009/2010,

5)      termínovú listinu súťažného ročníka 2009/2010,

6)      rozpis súťaží riadených ObFZ pre súťažný ročník 2009/2010;

neschválila:

1)      nové Stanovy ObFZ;

uložila:

1)      ŠTK pripraviť žrebovanie súťaží a presný harmonogram zápasov vo všetkých vekových kategóriach,

2)      sekretárovi a predsedovi ŠTK spracovať Rozpis súťaží pre 2009/2010 a distribuovať na kluby,

3)      KR získať nových uchádzačov o funkciu rozhodcu.

 

II.                VÝKONNÝ VÝBOR (13. júla 2009):

1)      vyslovuje poďakovanie FK Zlaté Klasy za vzorné organizovanie zápasu výberu ObFZ a majstrom okresu Dunajsaká Streda dňa 27. júna 2009;

2)      nariaďuje ŠTK rozpísať zápasy dospelých nariadených odohrať mimo ÚHČ rovnomerne podľa súťažných tried;

3)      uložil ŠTK a KM rozpracovať koncepciu mládežníckeho futbalu na Slovensku na podmienky ObFZ;

4)      vyhodnotil priebehu zasadnutia Rady ObFZ dňa 3. júla 2009 a Aktívu ŠTK ObFZ dňa 10. júla 2009;

5)      schvaľuje príspevok na Medzinárodný futbalový turnaj v Kaposvári a Nominačnú listinu výberu ObFZ ´96, ktorý sa zúčastní na turnaji;

6)      schvaľuje Nominačnú listinu rozhodcov súťaži riadených ObFZ pre súťažný ročník 2009/2010: skupina „A“ (12): Vojtech Bíró, Ladislav Csölle, Ödön Horváth, Tomáš Katona, Attila Klempa, František Lukács, Jozef Matlák, Tibor Petrovits, Michaela Pupáková, Peter Szabó, Ladislav Szőke, Gabriel Világi; skupina „B“ (23): Attila Ábrahám, Viktor Bajnóczy, Norbert Bors, Tibor, Czucz, Tomáš Dohorák, Richard Földes, Marián Gaál, Dávid Hepner, Tomáš Husvéth, Gábor Kolečányi, Csaba Kosár, Gábor Kozma, Miroslav Köver ml., Miroslav Lehoczky, Ladislav Matus, Pavol Miklós, András Muzsay, Imrich Nagy, Tomáš Reiter, Otto Szabó, Ján Stojka, Jozef Tóth, Aurél Vida, skupina „C“ (2): Jozef Koczó, Jozef Sládeček, skupina „D“ (3):  Ladislav Molnár, František Miklós, Tamás Szalánczi; skupina „E“ (2): Leonard Flaska, Jozef Mészáros, skupina „F“ (2): Štefan Kohút,  Arpád Lelkes, skupina „G“ (2): Imrich Antal, Tibor Nagy;

7)      schvaľuje nominačnú listinu delegátov súťaži riadených ObFZ pre súťažný ročník 2009/2010(18): Pavol Ábrahám, Ladislav Baán, Arpád Benovič, Eugen Borbély, Ján Bott, Vojtech Fekete, Ľudovít Füle, Arnold Gyurkovics, Pavel Horváth, Karol Kása, Imrich Lukács, Juraj Nagyvendégi, Andrej Németh, Zoltán Petrovits, Štefan Puha, Alexander Sztranyovszky, Štefan Šipoš, Tibor Takács.

 

III.             SEKRETARIÁT:

1)      oznamuje funkcionárom futbalových klubov, rozhodcom a delegátom, že Rozpis majstrovských futbalových súťaží pre súťažný ročník 2009/2010 si môžu od 31. júla 2009 zakúpiť na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách (cena: 3,50 €/ks).

2)      oznamuje futbalovej verejnosti, že stránkové dni a úradné hodiny sekretariátu od 9. marca 2009 sú: pondelok – nestránkový deň, utorok 8.00-12.00, streda 13.00-18.00, štvrtok 8.00-12.00, 13.00-18.00, piatok 8.00-10.00.

 

IV.              DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U1 František Puha (Michal n/O II.dos), U2 Tamás Vendégh (Vieska I.dor), U3 Peter Mészáros (Šamorín I.dor) všetci od 22. júna 2009;

2)      Zastavená činnosť na 2 MZ N po 8. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.b/ DP: U4 KrisztiánNagy (Lehnice I.dos), U5 Gabriel Szakál (Ňárad II.dos) obaja od 22. júna 2009;

3)      Zastavenie činnosti na 3 MZ N po 12. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.c/ DP: U6 Imrich Laboda (Jahodná I.dos), U7 Zoltán Vörös (Baloň I.dos – trest zo ZsFZ) obaja od 15. júna 2009;

4)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U8 Tibor Halász (Horný Bar II.dos) 2 MZ, U9 Tomáš Rehák (Padáň II.dos) 1 MZ, U10 Miroslav Kraľovanský (Hubice II.dos) 1 MZ všetci od 6. augusta 2009 do 30. novembra 2009;

5)      Zmena trestu – zamietnuté: U10 Kristián Juhos (Horné Mýto III.dos).

6)      upozorňuje funkcionárov, trénerov a potrestaných hráčov v minulom súťažnom ročníku, že tresty uložené nepodmienečne doposiaľ nevykonané sa prenášajú do nového súťažného ročníka.

 

V.                 MATRIČNÁ KOMISIA:

1)      dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na dôsledné vypisovanie prestupových lístkov podľa PP, Druhá hlava – ohlasovanie prestupu, hosťovania, zrušenia hosťovania čl. 4 a čl. 5. V prípade, že na tlačive prestupového lístku nebudú dodržané uvedené zásady, bude mať za následok jeho neprerokovanie (dva vlastnoručné podpisy štatutárnych zástupcov FK, s čitateľne uvedenými menami, priezviskami a funkciami podpisujúcich, opravy na PL, neúplne vyplnené PL a pod.). Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov je zverejnený na internetovej stránke zväzu (http://www.obfzds.sk).

 

VI.              KOMISIA ROZHODCOV (z 5. augusta 2009):

1)      rozhodcovia sú povinní zaslať sms správu o výsledku zápasov, ktoré riadili ako HR (v tvare súťaž, zápas, konečný výsledok, polčasový výsledok) do dvoch hodín po ukončení stretnutia (mobil: 0908/724-694);

2)      rozhodcovia sú povinní na majstrovské zápasy nosiť modré a žlté dresy, v odôvodnených prípadoch môžu používať aj dresy osobné;

3)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov na zápasy z 1. kola a vydelegovala rozhodcov na zápasy 2. kola;

4)      zo zápasov 1. kola sa neskoro ospravedlnil rozhodca Tibor Czucz;

5)      zo zápasov 2. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Tomáš Dohorák, Dávid Hepner, Gábor Kozma, Pavol Miklós, Tibor Petrovits, Jozef Sládeček, Peter Szabó, nedeľa – Ján Stojka;

6)      upozorňuje  rozhodcov, aby pozorne preštudovali a dodržovali Štatút rozhodcov, taktiež Rozpis majstrovských futbalových súťaží ObFZ Dun.Streda na súťažný ročník 2009/2010;

7)      žiada rozhodcov, aby skontrolovali adresár a telefónne čísla v RS, v prípade nezrovnalostí adresy a telefónnych čísiel nahlásili novú adresu a telefónne číslo na ObFZ;

8)      pozýva na svoje zasadnutie na deň 12. augusta 2009 (streda) na 16.30 hod. rozhodcov  Attilu Ábraháma a Norberta Borsa, z dôvodu povinného preškolenia rozhodcov. Pozvaní rozhodcovia donesú so sebou písacie potreby a Pravidlá futbalu;

9)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

VII.           OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (13.-16. augusta 2009):

I. trieda dospelí – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Veľké Blahovo – Kostolné Kračany                F. Lukács, Klempa, Pupáková

Kráľovičove Kračany – Rohovce                    Ö. Horváth, Világi, Matlák

Nedeľa 17.00: Okoč-Sokolec – Blatná n/O                            Ö. Horváth, Bors, Tóth

Štvrtok n/O – Janíky                                       Pupáková, Szőke, Molnár

Vydrany – Baka                                              Csölle, A. Ábrahám, Katona

Lehnice – Baloň                                              Bíró, Kosár, Matus

Jahodná – Čenkovce                                       P. Szabó, F. Lukács, Gaál

Trnávka – Holice n/O                                      Klempa, Dohorák, Czucz

I. trieda dorast – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 15.00:  Vydrany – FK ŠG 2007 Dunajská Streda       A. Ábrahám, Muzsay

Jahodná – Čenkovce                                       Tóth, T. Nagy

Sobota 17.30:  Baka – Holice n/O                                          Czucz, Husvéth

Nedeľa 14.30: Okoč-SokolecDolný Štál                            Bors, Tóth

Ohrady – Janíky                                              Vida, Antal

Trhová Hradská FK Zlaté Klasy                  Köver ml., Kolečányi

Lehnice – Čilizská Radvaň                               Kosár, Matus

II. trieda dospelí – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Hubice – Padáň                                              Katona, Csölle, Kolečányi

Povoda – Veľké Dvorníky                              Bíró, Köver ml., Stojka

Nedeľa 10.30: Ňárad – Nový Život „B“                                 Gaál, P. Szabó, P. Miklós

Horná Potôň – Michal n/O                              Szőke, Szalánczi, T. Petrovits

Nedeľa 17.00: Lúč n/O – Dolný Štál                                      Világi, Kohút, P. Miklós

Malé Dvorníky – Horný Bar                            I. Nagy, Lelkes, O. Szabó

Veľká Paka – Ižop                                         Matlák, Sládeček, Hepner

Potônske Lúky – Čilizská Radvaň                   T. Petrovits, Szalánczi, Koczó

II. trieda dorast – 2. kolo – 13.-16. augusta 2009:

Štvrtok 17.30:  FK ŠG 2007 Dunajská Streda „B“ – Mad (vo Vieske)  Bors, Földes

Nedeľa 10.30: Kostolné Kračany „B“ – Ňárad (v Kráľovičových Kračanoch)  Hepner, Földes

Nedeľa 13.15: Horná Potôň – Pataš                                       Szalánczi, T. Petrovits

Nedeľa 14.30: Rohovce – DAC 1904 Dunajská Streda „C“ (v Trnávke)  Dohorák, Czucz

III. trieda dospelí – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Trnávka „B“ – Sap                                          Flaska, Koczó, Molnár

Nedeľa 10.30: Mierovo – Trstená n/O                                    Mészáros, F. Miklós, Vida

Nedeľa 17.00: Blahová – Čakany                                           Flaska, Husvéth, Kozma

Šamorín „B“ – Bodíky (v Mliečne)                  Mészáros, Muzsay, F. Miklós

 

VIII.        ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (8. augusta 2009):

I. trieda dospelí – 1. kolo – 8. augusta 2009:

Sobota 17.30: Kráľovičove Kračany – Okoč-Sokolec (Szőke AR2 za Szaláncziho)

II. trieda dospelí – 1. kolo – 8. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Veľké Dvorníky – Horná Potôň (Szalánczi AR1 za Szőkeho), Nový Život „B“ – Potônske Lúky (vo Vojtechovciach) (Bors AR2 za Czucza)

 

IX.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (8.-9. augusta 2009):

I. trieda dospelí – 1. kolo – 8.-9. augusta 2009:

Sobota 16.00:  Holice n/O – Jahodná                                      P. Horváth

Sobota 17.30:  Kráľovičove Kračany – Okoč-Sokolec           I. Lukács

Baka – Štvrtok n/O                                         Bott

Nedeľa 17.30: Rohovce – Trnávka                                         Nagyvendégi

Čenkovce – Lehnice                                       P. Ábrahám

Baloň – Veľké Blahovo                                   Borbély

Kostolné Kračany – Vydrany                          Fekete

Janíky – Blatná n/O                                         Puha

II. trieda dospelí – 1. kolo – 8.-9. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Veľké Dvorníky – Horná Potôň                      Puha

Nový Život „B“ – Potônske Lúky (vo Vojtechovciach) Benovič

Čilizská Radvaň – Veľká Paka                        Sztranyovszky

Ižop – Malé Dvorníky                                     Š. Šipoš

Horný Bar – Hubice                                        Gyurkovics

Sobota 18.00:  Povoda – Lúč n/O                                          Kása

Nedeľa 10.30: Michal n/O – Ňárad                                        Benovič

Nedeľa 17.30: Padáň – Dolný Štál                                         Kása

III. trieda dospelí – 1. kolo – 8.-9. augusta 2009:

Sobota 17.00: Bodíky – Trnávka „B“(FC Friends)                  Baán

Nedeľa 17.30: Šamorín „B“ – Blahová (v Mliečne)                 Füle

Sap – Mierovo                                                Németh

Trstená n/O – Čakany                                     Petrovits

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.