Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 19/2009-10:

I.                   RADA (z 4. decembra 2009):

1)      berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Rady z predchádzajúceho zasadnutia;

2)      berie na vedomie správu predsedu ObFZ s pripomienkou k bodu 2) v časti I. ÚS č. 18/2009-10 a dňom 4. decembra 2009 uvoľňuje činnosť Predsedu KR p. Štefana Šipoša a Predsedu DK p. Alexandra Sztranyovszkého;

3)      berie na vedomie správy predsedov odborných komisií;

4)      schvaľuje správu o hospodárení ObFZ za január – október 2009 a stav hospodárenia k 30. novembru 2009;

5)      schvaľuje úpravu rozpočtu 2009 podľa skutočného plnenia v jednotlivých položkách a rozpočet ObFZ pre rok 2010;

6)      schvaľuje výsledky a jesenné tabuľky súťažného ročníka 2009/2010;

7)      schvaľuje termín Volebnej konferencie ObFZ na deň 22. januára 2010;

8)      ukladá Výkonnému výboru v termíne do 14. decembra 2009 administratívne pripraviť podkladové materiály pre Volebnú konferenciu;

9)      zvoláva zasadnutie Rady ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2009 (utorok) o 17.00 hod. v Dunajskej Strede na Ádorskej ulici 37. Jediným bodom programu je Príprava Volebnej konferencie ObFZ.

 

II.                VÝKONNÝ VÝBOR (z 27. novembra 2009):

1)      ustanovil inventarizačnú komisiu v zložení Karol Kása, Imrich Lukács, Eugen Borbély;

2)      prerokoval predložené správy predsedov KR a ŠTK;

3)      vyslovuje poďakovanie všetkým funkcionárom ObFZ za vzornú organizáciu Kvalifikačného turnaja Trnavského kraja pre I. ročník Halového futbalového turnaja o Pohár Predsedu ZsFZ pre výbery ObFZ ´96 dňa 14. novembra 2009 v Topoľníkoch;

4)      schválil nákup futbalových 5 lôpt veľkosti č. 4 pre Družstevník Michal n/O ako pomoc po požiari v areáli štadióna; 

5)      pozýva predsedov a členov odborných komisií na spoločné zasadnutie VV s odbornými komisiami, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2009 (štvrtok) o 17.00 hod. v Dunajskej Strede, Ádorská ulica 37.

 

III.             DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 8. decembra 2009):

1)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U378 Adrián Vodnyánszky (Veľké Dvorníky II.dos) chp, U379 Zsolt Halász (Okoč-Sokolec I.dos) chp, U380 Zoltán Bíró (Dolný Štál I.dor) chp všetci od 23. novembra 2009;

2)      Oznam: U381 N&N Atyp Kostolné Kračany – DK žiada do 15. decembra 2009 predložiť doklad o úhrade 165,97 € rozhodcovi Tamásovi Szalánczimu za poškodenie motorového vozidla počas stretnutia 10. kola II.dor Kostolné Kračany „B“ – DAC 1904 Dunajská Streda „C“;

3)      Trest: U382 Družstevník Horná Potôň II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 100,- €, uzavretie ihriska podmienečne na 1 MZ do 30. júna 2010, úradný dohľad na 1 MZ do 30. júna 2010 podľa 2/1.b/.

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.