Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 17/2009-10:

I.                   VÝKONNÝ VÝBOR (zo 6. novembra 2009):

1)      berie na vedomie informácie predsedu ObFZ zo spoločného zasadnutia predsedov ObFZ regiónu s predsedom ZsFZ. Konferencia ZsFZ je plánovaná na september 2010 a Konferencia SFZ na október 2010;

2)      berie na vedomie informácie garantov odborných komisií k priebehu súťaží;

3)      berie na vedomie informácie Karola Kásu k pripravenosti Kvalifikačného turnaja pre Trnavský kraj výberov hráčov narodených po 1.1. 1996, ktorý sa uskutoční v Topoľníkoch, schvaľuje členov organizačného výboru Kvalifikačného turnaja;

4)      schvaľuje oceniť pamätnými plaketami na Konferencii dlhoročných futbalových funkcionárov z príležitosti ich životného výročia;

5)      schvaľuje organizačné a materiálne zabezpečenie účasti výberu ´96 na Halovom futbalovom turnaji o pohár predsedu ZsFZ (v Topoľníkoch a v prípade postupu z kvalifikácie v Leviciach) a výberu ´95 na Halovom futbalovom turnaji v Bruntáli;

6)      oznamuje termíny najbližších plánovaných akcií: zasadnutie VV s predsedami odborných komisií dňa 27. novembra 2009 (predsedovia odovzdajú hodnotiace správy písomne), zasadnutie Rady dňa 4. decembra 2009, 2. reprezentačný ples ObFZ dňa 15. januára 2010, Halový turnaj dospelých dňa 16. januára 2010 (termíny ostatných halových turnajov sa upresnia dodatočne), Konferencia ObFZ dňa 22. januára 2010.

 

II.                ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 19. novembra 2009):

1)      na základe čl.100/b a čl. 106/1. SP kontumuje zápas 14. kola I.dor ŠG 2007 „A“ – Janíky, priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech FK ŠG 2007 Dunajská Streda. Zároveň navrhuje TJ ŠM Janíky pokutu 15,- € na základe čl. A/9/c/2/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 35,- € na základe čl. A/9/d/2/ RS v prospech ŠG 2007 Dunajská Streda;

2)      oznamuje, že na základe tradícií organizuje počas zimnej prestávky tieto halové turnaje:

a)      Halový turnaj dospelých – XV. ročník – 16. januára 2010 (sobota) od 10.00 hod. – 8 účastníkov podľa jesenných tabuliek (prvých 6 družstiev z I. triedy Lehnice, Rohovce, Holice n/O, Okoč-Sokolec, Štvrtok n/O, Kráľovičove Kračany a jesenní majstri II.triedy Potônske Lúky a III. triedy Čakany);

b)      Halový turnaj dorastencov – VIII. ročník – 31. januára 2010 (nedeľa) od 9.00 hod. – 8 účastníkov (6 družstiev z I. triedy ŠG 2007 Dunajská Streda „A“, Vydrany, Ohrady, Lehnice, Jahodná, Trhová Hradská a 2 družstvá z II. triedy DAC 1904 „C“, ŠG 2007 Dunajská Streda „B“ podľa jesenných tabuliek);

c)      Halový turnaj starších žiakov – XX. ročník – 13. februára 2010 (sobota) od 9.00 hod. – 8 účastníkov (po 4 družstiev zo skupiny „A“ a „B“ Roma Zlaté Klasy, FK Zlaté Klasy, ŠTK 1914 Šamorín „B“, Veľké Blahovo, Topoľníky, Malé Dvorníky, Okoč-Sokolec, Baka podľa jesenných tabuliek);

d)      Halový turnaj žien – III. ročník – 20. februára 2010 (sobota) od 9.00 hod. – 5 účastníčok Dolný Štál, Malé Dvorníky, Rohovce, Tôň, FK Zlaté Klasy).

e)       Na týchto turnajoch hradia kluby náklady spojené účasťou vlastného družstva na turnaji (cestovné, občerstvenie), všetky ostatné náklady súvisiace s usporiadaním turnaja hradí ObFZ (prenájom haly, náklady na technické zabezpečenie turnaja). Prihlášky budú k dispozícii na internetovej stránke ObFZ Dunajská Streda (http://www.ds.obfz.sk). Uzávierka prihlášok na turnaje je 15. decembra 2009! Prihlásené družstvá obdržia propozície v dostatočnom predstihu.

 

III.             DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 19. novembra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U345 Erik Horváth (Horná Potôň II.dos) 4 MZ podľa 1/3.b/, U346 Marek Voung (Veľké Dvorníky II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U347 Ján Szabó (Čilizská Radvaň II.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U348 Tibor Bódis (Padáň II.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U349 Karol Kővári (Lúč n/O II.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U350 Peter Horváth (Hubice II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ po vykonaní trestu za 4 ŽK, U351 Csaba Kovács (Baka I.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/ po vykonaní trestu za 4 ŽK, U352 Zoltán Szolgai (Jahodná I.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U353 Pavol Vass (Rohovce I.dos) 3 MZ podľa 1/6.1.b/, U354 Marián Kulich (Trnávka I.dos) 4 MZ podľa 1/3.b/, U355 Dávid Fiedler (Šamorín I.dor) 3 MZ podľa 1/6.1.b/ všetci od 16. novembra 2009;

2)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U356 Peter Szabó (Povoda II.dos) chp, U357 Libor Machánek (Čilizská Radvaň II.dos), U358 Tomáš Bódis (Padáň II.dos), U359 Imrich Bugár (Veľká Paka II.dos), U360 Peter Horváth (Hubice II.dos), U361 Imrich Puzsér (Ižop II.dos) chp, U362 Ján Nagy (Ňárad II.dor) chp, U363 Csaba Horváth (Blatná n/O I.dos) chp, U364 Csaba Kovács (Baka I.dos) chp, U365 Roland Simcsík (Kostolné Kračany I.dos), U366 Vilmos Soós (Jahodná I.dos) chp, U367 Zoltán Fekete (Rohovce I.dos), U368 Ján Hacsik (Kráľovičove Kračany I.dos) chp všetci od 16. novembra 2009;

3)      Poplatky a pokuty: U369 Palas Jahodná I.dos – poplatok 10,- € + pokuta 20,- € podľa čl. C/6/f/ RS za nerešpektovanie U335 od 19. novembra 2009, U370 Družstevník Holice n/O I.dos poplatok 20,- € + pokuta 40,- € podľa čl. C/6/f/ RS za nerešpektovanie U336 a U337 od 19. novembra 2009, U371 Družstevník Baloň I.dos – poplatok 10,- € + a pokuta 20,- € podľa čl. C/6/f/ RS za nerešpektovanie U338 od 19. novembra 2009, U372 TJ ŠM Janíky I.dor – na návrh ŠTK pokuta 15,- € podľa čl. A/9/c/2/ RS a uhradiť náhradu 35,- € v prospech FK ŠG 2007 Dunajská Streda podľa čl. A/9/d/2/ RS;

4)      Tresty: U373 Rozhodca Tibor Petrovits – DK potrestala R pokarhaním pred komisiou za porušenie bodu g) Zásad pre činnosť rozhodcov ObFZ;

5)      Oznamy: U374 Rozhodca Ladislav Matus – DK obdržala podrobné písomné stanovisko k udalostiam po udelení ČK počas zápasu 14. kola II.dos Veľké Dvorníky – Potônske Lúky a prípad uzavrela bez ďalších disciplinárnych postihov; U375 – DK vyhodnotila správu úradného dohľadu zo zápasov 15. kola I.dos Lehnice – Holice n/O a Blatná n/O – Baka; U376 Družstevník Horná Potôň II.dos – DK žiada zaslať do 24. novembra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka a nahlásiť meno diváka. V stanovisku uviesť návrh opatrení, aby nedošlo k obdobným neprístojnostiam; U377 – DK dôrazne upozorňuje všetky futbalové kluby, ktoré doteraz neuhradili udelené rokovacie poplatky a pokuty, aby tak učinili do 23. novembra 2009. V opačnom prípade bude DK konať v zmysle DP!

 

IV.              KOMISIA MLÁDEŽE (z 19. novembra 2009):

1)      pozýva hráčov narodených po 1.1. 1996 na prípravný zraz oblastného výberu žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 26. novembra 2009 (štvrtok) o 15.30 hod. v športovej hale v Topoľníkoch. Hráči si donesú tréningovú výstroj, chrániče a tenisky! Oblastný výber sa pripravuje na majstrovstvá oblastných výberov západoslovenského kraja v Leviciach dňa 28. novembra 2009. Nominovaní hráči: Csicsai Dávid, Paksi Vidor, Polák Gergely (Baloň), Derzsi Ádám, Kačmarik Rafael (Gabčíkovo), Boženik Ivan (Kútniky), Csölle Mário, Šípoš Tamás (Lehnice), Németh Adrián, Tóth Ladislav (Nový Život), Kelemen Csaba (Okoč-Sokolec), Lukács Imrich (Padáň), Nagy Kevin, Szabó Tibor (Veľký Meder), Polák Attila (Vrakúň), Papko Vladimír (Vydrany), Cséfalvay Kristóf, Horony Oszkár, Lamos Bálint, Zsigmond Alex (FK Zlaté Klasy);

2)      pozýva hráčov narodených po 1.1.1995 na prípravný zraz oblastného výberu žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 25. novembra 2009 (streda) o 8,00 hod. v športovej hale v Dunajskej Strede. Hráči si donesú tréningovú výstroj, chrániče a tenisky! Oblastný výber sa pripravuje na medzinárodný žiacky turnaj v Bruntáli v dňoch 3.-6. decembra 2009. Nominovaní hráči: Nagy Ádám (Čenkovce), Both Róbert (Dolný Štál), Bodó Róbert, Világi Tamás (Gabčíkovo), Pudmericky Patrik (Horná Potôň), Csölle Roland (Topoľníky), Halasi Mário, Vízváry Csaba (Veľký Meder), Botló Ferenc, Rigó Richard, Rigó Tibor (Roma Zlaté Klasy), Pénzes Attila (Veľká Paka);

3)      vyzýva mládežníckych trénerov v záujme čo najúspešnejšej reprezentácie nášho okresu, aby okrem nominovaných hráčov navrhli ďalších talentovaných hráčov do výberu. Tréneri: Lépes Juraj, Meniar Dušan.

 

V.                 KOMISIA ROZHODCOV (z 18. novembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov na dohrávané zápasy 10. kola;

2)      pozýva rozhodcov na deň 12. decembra 2009 (sobota) na 9.00 hod. do Športpressa vo Vieske na vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010;

3)      z dohrávaných zápasov 10. kola sa neskoro ospravedlnili rozhodcovia Ladislav Csölle, Michaela Pupáková;

4)      zastavuje delegovanie rozhodcu Ladislava Csölleho na 1 týždeň od 18. novembra 2009 podľa 4.d) PDR;

5)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

VI.              ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (21.-22. novembra 2009):

I. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 22. novembra 2009:

Nedeľa 13.30: Okoč-Sokolec – Lehnice (Szőke AR2 za Matusa)

II. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 21. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Veľké Dvorníky – Dolný Štál (P. Szabó R za Pupákovú, Katona AR2 za Csölleho)

 

VII.           OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (21.-22. novembra 2009):

I. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 22. novembra 2009:

Nedeľa 13.30: Okoč-Sokolec – Lehnice (Š. Šipoš)

II. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 21. novembra 2009:

Sobota 13.30: Veľké Dvorníky – Dolný Štál (T. Takács)

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.