Choď na obsah Choď na menu
 


ÚS č. 27

9. 4. 2010

 ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 27/2009-10:

I.                   ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA (z 8.apríla 2010):

 

1)       upozorňuje kluby na povinnosti vyplývajúce z Rozpisu súťaži doplniť zoznam všetkých hráčov u žiakov do 15. apríla 2010, predložiť zoznam realizačných tímov, predložiť kópie trénerských preukazov a licencií a u klubov, ktoré majú súťažiach riadených ObFZ ,,B“-družstvo predložiť súpisky „A“-družstva v zmysle čl.37-42 SP. Porušenie týchto ustanovení RS a SP má na následok disciplinárny postih voči klubom.

2)      na základe SP čl. 58/3 nariaďuje odohrať zápas 18.kolo I.trieda sž.FK Zlaté Klasy-Veľká Paka dňa 16.ápríl 2010 (piatok) o 16.00 na ihrisku Zlatých Klasoch.

3)      zamieta námietke TJ Lehnice voči štartu hráča Pénzes Attila, podľa vyjadrenia MK menovaný je registrovaný za  Veľká Paka,

4)      kontumuje zápas 16. kola I.tr. SŽ Rohovce – Holice n/O na základe SP čl. 100/b a priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 pre mužstvo Rohovce podľa SP čl.106/1 a  navrhuje pokutu pre mužstvo  Holice n/O SŽ vo výške 15,- € v prospech Obfz DS podľa  čl. A/9/c/2 RS Obfz DS a zároveň úhradu v prospech ŠK Rohovce vo, výške 35,- € podľa čl. A/9/d/2 RS Obfz DS,

5)      navrhuje pokutu  podľa čl.C/1/a RS Obfz DS vo výške 10,- € za nedodržanie B/4 RS Obfz DS pre družstva I.trieda dos.  Kráľ. Kračany, Čenkovce, Vydrany, Jahodná, Rohovce, II. trieda dos. Michal n/O a III. trieda dos. Sap,

6)      upozorňuje družstvá na dodržanie  B/4 RS obfz DS (zoznam hráčov) I.trieda dor. Čenkovce, Ohrady, Vydrany, Trhová Hradska, Jahodná, Okoč – Sokolec a II.dor. Kost. Kračany ,,B“ a Rohovce,

 

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 8.apríla 2010):

 

1.) Nepodmienečne zastavená činnosť: U428 Stemmer Ladislav (Horná Potôň II.dos.) 1 MZ podľa 1/5a, U429 Rigó Attila (Mierovo III.dos.) 6 MZ podľa 1/6/1b, U430 Sudár Alexander (Mierovo III.dos.) 5 MZ podľa 1/6/1b všetci od 8.4.2010. U447 Posvanc Ján (Bodíky III.dos.) 2MZ podľa 1/3a. od 1.4.2010.

 

2.) Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U431 Bartal Erik (Povoda II.dos.) chp, U432 Halász Tibor (Horný Bar II.dos.), U433 Andrássy Balázs (Veľká Paka II.dos.), U434 Nagy Ádám (Čilizská Radvaň II.dos.), U435 Mészáros Ladislav (Lúč n/O. II.dos.) chp, U436 Simon Štefan (Baloň I.dos.), U437 Vass Pavol (Rohovce I.dos.) chp. U438 Matús Jozef (Čenkovce I.dos.) chp, U439  Csiba Jozef (Bodíky III.dos.), U440 Strmiska Michal (Čakany III.dos), U441 Kovács Tamás (Baka I.dor) chp, U442 Horváth Robert (Janíky I.dor) chp, všetci od 8.4.2010.

 

 3.) Zastavená činnosť na 2 MZ N po 8.ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.b./DP(v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U443 Štrba Michal (Hubice II.dos.), U444 Nagy Attila (Čenkovce I.dos) chp.

    

     4.) Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!), U445 Makky Zoltán (Rohovce I.dos.), U446 Csánó Ladislav (Trnávka I.dos.).

    

     5.) Poplatky a pokuty: U448 Poľnohospodár Sap (III.dos) poplatok 10 Eur, pokuta 20 Eur podľa čl.C/6/f/ RS za nerešpektovanie U387.

    

      6.) Oznamy DK: U449 Tóth József (Trnávka) zákaz výkonu funkcie maséra na 1 mesiac nepodmienečne a zákaz vstupu do priestorov kde môže dôjsť do styku s DO podľa 1/3.b/ od 8.4.2010 a DK žiada zdokladovať RP 10 Eur do 14.4.2010.

      U450 DK žiada kluby Bodíky, Blahová, rozhodcu (Sládeček), asistentov (Muzsay,Horony) o vyjadrenie sa k NS divákov na zápase III.tr.dos.Bodíky-Blahová voči AR2.

      U451 Na návrh ŠTK DK ukladá pokutu pre mužstvo Družstevník Holice n/O vo výške15 

      Eur v prospech Obfz DS podľa čl.A/9/c/2 RS a zároveň úhradu v prospech ŠK Rohovce   

      vo výške 35 Eur podľa čl.A/9/d/2 RS.

      U452 Na návrh ŠTK DK ukladá pokutu pre družstvá I.dos Kráľ.Kračany, Čenkovce, Vydrany, Jahodná, Rohovce, pre II.dos. Michal n/O., pre III.dos. Sap vo výške 10 Eur podľa čl.C/1/a RS Obfz DS.

 

 

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 8. 4. 2010):

 

 

1)              Vykonala zmeny na 20. kolo a vydelegovala rozhodcov na 21.kolo;

2)              Zo zápasov 20. kola sa neskoro ospravedlnil: Matus Ladislav ( prvý prípad)

3)              Zo zápasov 21. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: nedeľa  : Gaál Marian, Miklós Pavol, Ján Stojka

4)              Obdržala pochvalu  od FC Vydrany na rozhodcov Földes R, Kovács L za zápas 19. kola I.tr.dor. Dolný Štál –Vydrany

5)              Školenie rozhodcov sa uskutoční dňa 16.4.2010 od 17.00 vo Vieske v miestnom kultúrnom dome, na školenie je potrebné zobrať so sebou PF a písomné potreby. Účasť je nutná!

6)              KR sa ospravedlňuje za chybné delegovanie rozhodcov na zápasy IV. Ligy JZ a st.žiakov skupina A 14. kolo Veľká Paka – Lehnice

7)              upozorňuje rozhodcov na správne vyplnenie Zápisu o stretnutí, podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke ObFZ Dunajská Streda (www.obfzds.sk);

8)              upozorňuje rozhodcov, aby zápisy o stretnutí odovzdali na sekretariáte ObFZ Dunajská  Streda každý týždeň najneskoršie do stredy do 12.00 !

9)              upozorňuje rozhodcov, aby zasielali do 1 hodiny po skončení zápasov výsledky a to formou sms správy - zápas, výsledok, polčasový výsledok na mobilné tel. číslo 0908/724-694

10)          opätovne upozorňuje rozhodcov na zasielanie zápisov v 4 vyhotoveniach na sekretariát ObFZ

11)          V súťažných kolách 17, 18 a 19 rozhodcovia sa dopustili chýb pri vyplňovaní Zápisu o stretnutí nasledovne: 5 chýb - Molnár Ladislav, 4 chyby - Lelkes Árpád, Mészáros Jozef, 3 chyby Világi Gabriel, 2 chyby - Bíró Vojtech, Nagy Imrich, Megály Csaba, Matlák Jozef, 1 chyba – Csölle Ladislav, Bajnóczy Ján, Klempa Attila, Reiter Tomáš, Lukács František, Czucz Tibor, Sládeček Jozef, Koczó Jozef, Vida Aurél, Köver Miroslav ml, Kozma Gábor

12)          predvoláva na svoje zasadnutie na deň 15. 4. 2010 na 16.30 h rozhodcov Štefana Horonya a Gábora Kozmu

13)          Rozhodcovia na stretnutiach starích  pánov, musia doručiť zápis o stretnutí                               do stredy 12.00 , jeden originál. Odmena na stretnutie je  15 euro.

14)          Oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na      

           sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo   

           na  telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

 

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (17.– 18. apríla  2010):

 

I.trieda dospelí

21. kolo – 17.-18. apríla 2010:

Vydrany – Okoč-Sokolec   ne 16.00                          Bíro V, Matus L, Flaska L

Štvrtok n/O – Veľké Blahovo   ne 16.00                     Klempa A, Bajnóczy V, Molnár L

Blatná n/O – Lehnice   ne 10.30                                 Szabó P, Klempa A, Bíró V

Janíky – Jahodná   ne 16.00                                        Lukács F, Kolečányi G, Szalánczi T    

Trnávka – Baka   so 16.00                                         Mészáros J, Föoldes R, Szabó P

Kostolné Kračany – Kráľ. Kračany   ne 16.00            Mészáros J, Köver M ml, Csölle L

Baloň – Rohovce   ne 16.00                                        Matlák J, Dohorák T, Szőke L           

Holice n/O – Čenkovce   ne 16.0                                Nagy I, Bors N, Bajnóczy J

 

I. trieda dorast

21. kolo – 17.-18. apríla 2010:

Vydrany – Okoč-Sokolec   ne 13.30                                      Matus L, Flaska L

Ohrady – Trhová Hradská   ne 13.30                                     Ábrahám A, Megály Cs

Dolný Štál – Lehnice   ne 13.30                                              Földes R, Miklós F

Janíky – Jahodná   ne 13.30                                                    Kolečányi G, Szalánczi T

FK ŠG 2007 – Baka (v Or. Potôni)   so 10.30                       Šimon R, Kovács L

Čilizská Radvaň – Šamorín „B“   so 13.30                              Szalánczi T, Kolečányi G

Holice n/O – Čenkovce   ne 13.30                                          Bors N, Bajnóczy J

II. trieda  dospelí

21. kolo – 17.-18. apríla 2010:

Malé Dvorníky – Lúč n/O   ne 16.00                                      Horváth Ö, Hepner D, Szabó P

Hubice – Veľká Paka   so 16.00                                            Bors N, Klempa A, Katona T

Dolný Štál – Potônske Lúky   ne 16.00                                   Katona T, Földes R, Miklós F

Padáň – Ňárad   ne 16.00                                                      Világi G, Kovács L, Šimon R

Horný Bar – Horná Potôň   ne 10.30                                      Sládeček J, Bors N, Miklós P

Ižop – Povoda   so 16.00                                                       Nagy I, Szőke L, Molnár L

Čilizská Radvaň – Veľké Dvorníky   so 16.00             Bíró V, Kolečányi G, Szalánczi T

N. Život „B“ – Michal n/O (vo Vojtechovciach)  so 16.00  Csölle L, Matus L, Matlák J

II. trieda dorast

19. kolo – 17.-18. apríla 2010:                                

DAC1904 „C“ – FKŠG 2007„B“ (v M. Blahove) so 14.30 Bajnóczy J, Bajnóczy V

Kostolné Kračany „B“ – Horná Potôň   ne 10.30                   Szabó O, Vida A

 III. trieda dospelí

19. kolo – 18. apríla 2010:

Sap – Blahová   ne 16.00                                                       Czucz T, Vida A, Szabó O

Trstená n/O – Bodíky   ne 16.00                                             Lelkes Á, Sládeček J, Toth J

Čakany – Šamorín „B“   ne 10.30                                          Gaál M, Flaška L, Kozma G

Mierovo – Trnávka „B“   ne 16.00                                          Koczó J, Nagy T, Kosár Cs

I. trieda starší žiaci

18. kolo – 16.-17. apríla 2010:

Trnávka – Holice n/O   pi 16.00                                             Szalánczi T

Orechová Potôň – Šamorín „B“   so 10.00                              Vida A

FK Zlaté Klasy – Veľká Paka   pi 16.00                                Lelkes Á

Čenkovce – Veľké Blahovo   pi 16.00                                   Világi G          

Horný Bar – Lehnice   pi 16.00                                              Miklós F

MO ženy

13. kolo – 17.-18. apríla 2010:

Tôň – Malé Dvorníky    so 15.00                                            Antal I

Dolný Štál – FK Zlaté Klasy   ne 10.30                                  Antal I

Starí páni 1. kolo dňa 12.4.2010 od 17.15 h

Skupina Východ

Stavreco DS – Dynamo Trstená n/O    ( v M. Blahove)           Koczó J

FC Jahodná – Ajax Kostolné Kračany                                    Ábrahám A

FC Gabčíkovo – FC Vrakúň                                                  Lelkes Á

ZsVAK DS – MsZ Dolný Štál (vo Veľkom Mederi)   Bajnóczy V

Skupina Západ

Happy Boys Rohovce – DSC Orechová Potôň                       Miklós F

Družstevník Michal n/O – Old Boys Trnávka               Bíró V

Favorit Blatná n/O – Holice n/O                                              Czucz T

FC Horný Bar – Old Boys Horná Potôň                                 Vida A

                       

V.              ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV  (na 17.-18. 4. 2010)

IV. Liga skupina JV dorast dňa 17. 4. 2010 - 15.30 h

Gabčíkovo – Želiezovce ( Bazsó HR, Földes R AR1)

I. trieda dos dňa 17. 4. 2010 - 15.30 h

 Kráľovičove Kračany – Baloň  ( Kolečányi G AR1 namiesto Matus L)

I. trieda dos dňa 18. 4. 2010 - 15.30 h

Trnávka – Kostolné Kračany ( Matlák HR namiesto Klempa A, Bajnóczy V AR 1 namiesto Kosár Cs)

I.trieda dos dňa 18. 4. 2010 - 15.30 h

Jahodná – Baka ( Kosár Cs AR namiesto Bajnóczy V)

II.trieda dos dňa 18.4.2010 - 15.30 h

Ňárad – Horný Bar ( Klempa A HR namiesto Matlák J)

U1 turnaj mladších žiakov dňa 10.4.2010

Skupina K – Veľký Meder – Bajnóczy V, Pollák R

Skupina L – Dolný Štál – Bajnóczy J, Író T

Skupina M – Štvrtok n/O – Kosár Cs, Papp A

Skupina N – Pataš – Köver M ml, Krnáč J

Skupina O – Topoľníky – Gaál M, Nagy D

Skupina P – Lehnice – Vida Aurél

Starší žiaci 17. kolo Skupina A dňa 14. 4. 2010

16.00 h Veľká Paka – Čenkovce (Vida A HR namiesto Kosár Cs)

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.